zamknij
...

Regulaminy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „GDZIE KUPIĆ” (zwanej dalej: „Akcją”) jest Gorenje Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000072263, NIP: 521-05-24-350, REGON: 011096081 (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, niżej wskazanym pojęciom przypisuje się odpowiednio następujące znaczenie:

 • dystrybutor - dystrybutor produktów marki Gorenje dokonujący zakupu produktów bezpośrednio od Gorenje Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sieć sklepów – dystrybutor posiadający sieć minimum 20 sklepów stacjonarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasięg ogólnopolski – dystrybutor posiadający sklepy stacjonarne w co najmniej 6 województwach w Polsce;
 • ekspozycja produktów marki Gorenje – ekspozycji produktów marki Gorenje w sklepach stacjonarnych dystrybutora.

2. Warunki uczestnictwa

1. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dedykowana dla dystrybutorów posiadających sklepy stacjonarne o zasięgu ogólnopolskim posiadający ekspozycję produktów marki Gorenje.

2. W Akcji mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniający łącznie następujące warunki:

 • jest dystrybutorem,
 • posiada sieć sklepów,
 • o zasięgu ogólnopolskim,
 • posiadający ekspozycję produktów marki Gorenje.

3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w akcji należy przesłać e-mailem na adres Organizatora: gorenje@gorenje.pl wraz z informacją potwierdzającą spełnienie warunków udziału w Akcji wskazanych w § 2 ust. 2 (dalej jako: „Zgłoszenie”).

4. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Zgłoszenie jest równoznaczne z:

 • zaakceptowaniem przez podmiot wysyłający zgłoszenie warunków Akcji określonych w niniejszym regulaminie;
 • wyrażeniem zgody przez podmiot wysyłający zgłoszenie na wykorzystanie przez Organizatora logo tego podmiotu (dalej jako: „logo”) w celach związanych z prowadzoną Akcją, przy czym osoba reprezentująca ten podmiot potwierdza, że przedmiotowa zgoda może zostać udzielona. 

5. Tylko podmioty, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminie mają prawo do udziału w Akcji. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do udziału bądź wykluczenia z udziału w Akcji podmiotów niespełniających warunków niniejszego Regulaminu.

3. Zasady Akcji

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 18.06.2015 roku i trwa bezterminowo. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Akcji poprzez podanie informacji na stronie internetowej Organizatora: www.gorenje.pl, bez uprzedzenia.

2. Akcja polega na umieszczeniu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.gorenje.pl logo podmiotu biorącego udział w Akcji.

3. Logo zostanie umieszczony przy produktach marki Gorenje oferowanych przez Organizatora.

4. Logo będzie pełniło rolę odnośnika (hiperłącza) do sklepu internetowego podmiotu biorącego udział w Akcji i umożliwi sprawdzenie potencjalnemu kupującemu dostępności danego produktu marki Gorenje w sklepie internetowym podmiotu biorącego udział w Akcji, przy czym logo uwidoczni się dopiero po kliknięciu przycisku „GDZIE KUPIĆ” umieszczonego przy danym produkcie marki Gorenje.

4. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym podmiotom biorącym udział w Akcji pod adresem:

 • Organizatora: Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 159, 
 • strony internetowej: www.gorenje.pl 

2. Organizator ma prawo zmienić treść regulaminu lub zakończyć okres trwania Akcji w każdym czasie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  www.gorenje.pl

3. Wiążących interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje niezwłocznie Organizator na wniosek wysłany na adres e-mail: gorenje@gorenje.pl