zamknij
...

Regulamin sklepu internetowego Gorenje-Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Warunki ogólne. Definicje

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.gorenje.pl/wyprzedaz jest platformą prowadzoną przez Gorenje-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego: 0000072263, NIP 521-052-43-50, REGON 011096081 – zwanej dalej „Gorenje”.
   
 2. Zamówienie na Produkty może złożyć w sklepie internetowym każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – jeśli działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
   
 3. Określenia podane poniżej otrzymują dla potrzeb niniejszego Regulaminu następujące znaczenie:
  • Sklep internetowy, Sklep – oznacza sprzedawcę Produktów - Gorenje, w zakresie w jakim prowadzi on sprzedaż za pośrednictwem internetu,
  • Produkt – oznacza towar dostępny w ofercie sklepu internetowego,
  • Klient – oznacza podmiot który zamierza korzystać lub korzysta ze Sklepu internetowego, w tym nabywa Produkt za pośrednictwem Sklepu, w szczególności Konsumenta oraz pozostałych Klientów,
  • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z oferty Sklepu, w tym dokonująca ze Sklepem czynności prawnej (w szczególności składająca Zamówienie na Produkt i dokonująca zakupu Produktu), w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Zamówienie – oznacza złożenie przez Klienta oferty kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie produktu oraz niniejszym Regulaminie,
  • Dni robocze – oznacza wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Czas realizacji zamówienia – oznacza czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy,
  • Czas dostawy zamówienia –  oznacza czas od momentu nadania przesyłki przez Sklep lub przekazania firmie kurierskiej lub innemu operatorowi świadczącemu usługi na rzecz Sklepu związane z dostawą Produktu, do momentu dostarczenia jej Klientowi,
  • Małe AGD – oznacza drobny sprzęt AGD marki Gorenje, obejmujący: odkurzacze, kuchenki mikrofalowe wolnostojące, roboty kuchenne, wagi, wyciskarki do soku, maszynki do mielenia, grille, czyściki parowe, tostery, czajniki elektryczne i akcesoria do AGD,
  • Duże AGD – oznacza sprzęt AGD marki Gorenje inny niż Małe AGD.

2. Oferta. Zamówienia

 1. 1. Informacje oraz cenniki znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu i niniejszym Regulaminie.
   
 2. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane przez Sklep internetowy według kolejności ich składania.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny http://www.gorenje.pl/wyprzedaz  .
 4. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia i wysłanie go do Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronach Sklepu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności dotyczących przesłanego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub jednostronnego anulowania Zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia i złożenia formularza Zamówienia, Sklep dokona potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w drodze elektronicznej (e-mail) wysłanego do Klienta lub drogą telefoniczną pod numer telefonu wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie 2 Dni roboczych od jego złożenia oznacza, iż Zamówienie (oferta) złożone przez Klienta przestaje być wiążące dla Sklepu.
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Gorenje.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Informacje o dostępności Produktów w Sklepie internetowym umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Sklepu.
   
 8. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców) i brak jest możliwości realizacji Zamówienia w całości lub części, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części w terminie 30  dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia.
   
 9. Ilość Produktów oferowanych w Sklepie internetowym jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia części ekspozycji lub zmiany asortymentu oferowanych Produktów bez podania przyczyn.
   
 10. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Cena. Formy płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, z zastrzeżeniem, że cena Produktu nie zawiera dodatkowej opłaty za jego transport i dostarczenie, określonych zgodnie z § 5 poniżej.
   
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla danego Zamówienia w chwili jego złożenia.
   
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
   
 4. Podane ceny obowiązują wyłącznie w Sklepie internetowym i mogą się różnić od cen obowiązujących w salonach sprzedaży.
   
 5. Dowodem zakupu Produktu w Sklepie internetowym jest paragon lub faktura. Klient uiszcza cenę za zamówione Produkty w formie przedpłaty. Na adres internetowy Klienta wskazany w Zamówieniu wysłana zostanie autoodpowiedź zawierająca wszystkie dane niezbędne do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Gorenje (rachunek w banku mBank S.A. nr konta: 22 1140 1977 0000 5936 2100 1005, towar zostanie wysłany pod wskazany adres dostawy.
   
 6. Do czasu uiszczenia pełnej należności za zamówione Produkty ich właścicielem pozostaje Gorenje.
   
 7. Sklep wydaje paragon fiskalny w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że na wniosek Klienta złożony w trakcie składania Zamówienia, Sklep wystawia na rzecz Klienta fakturę. Wraz z Certyfikatem Gwarancyjnym (Kartą Gwarancyjną) paragon fiskalny oraz faktura uprawniają do korzystania z reklamacji lub napraw serwisowych.

4. Realizacja Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia (tj. czynności technicznych związanych ze skompletowaniem Zamówienia) wynosi do 7 Dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówiony Produkt. 
   
 2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego (np. z powodów zależnych od dostawców Sklepu, procesu technologicznego produkcji Produktów, warunków atmosferycznych, etc.) przewidywany czas realizacji Zamówienia będzie dłuższy od okresu wskazanego w ust. 1 powyżej, Sklep internetowy dokona realizacji Zamówienia niezwłocznie, w najbliższym możliwym terminie.
   
 3. Sklep dołoży należytej staranności, aby poinformować Klienta o przedłużającym się czasie realizacji Zamówienia.
   
 4. Klient może się kontaktować ze Sklepem w sprawie realizacji Zamówienia poprzez Salon Firmowy Gorenje-Polska, ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki; tel. (22)7383204, e-mail: sklep@gorenje.pl

5. Dostawa Produktów

 1. Czas dostawy Zamówienia wynosi do 7 Dni roboczych liczonych od daty przekazania przez Sklep przewoźnikowi Produktów objętych Zamówieniem po zakończonej realizacji Zamówienia  , z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego (np. z powodów leżących po stronie firm kurierskich lub innych operatorów świadczących usługi na rzecz Sklepu związane z dostawą Produktu, warunków atmosferycznych) przewidywany czas dostawy Zamówienia będzie dłuższy od okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, Sklep internetowy dokona dostawy Zamówienia niezwłocznie, w najbliższym możliwym terminie. Sklep dołoży należytej staranności, aby poinformować Klienta o przedłużającym się czasie dostawy Produktów.
   
 2. Procedura dostawy zamówionych Produktów opisana w niniejszym paragrafie Regulaminu dotyczy wyłącznie dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ewentualnej dostawy Produktów za granicę oraz jej koszty zostaną ustalone indywidualnie przez Gorenje i Klienta. Czas dostawy Zamówienia za granicę wynosi 30 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odległego miejsca dostawy zakupionego Produktu uniemożliwiającego dotrzymanie wskazanego powyżej 30 dniowego terminu, Sklep internetowy dokona dostawy zamówienia niezwłocznie, w najbliższym możliwym terminie.
   
 3. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta do miejsca, które jest dostępne dla samochodu dostawczego. Dostawa Produktów nie obejmuje wniesienia Produktów do lokalu, siedziby Klienta lub innego miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce dostawy ani ich instalacji. Klient musi być przygotowany na samodzielne wniesienie dostarczonych Produktów. Jeżeli Klient nie jest obecny podczas dostawy Produktów,  Produkty w jego imieniu może odebrać pełnoletnia osoba, która zamieszkuje z Klientem w tym samym gospodarstwie domowym, ewentualnie inna osoba posiadająca upoważnienie do odbioru. Odbiór Produktów musi zostać pokwitowany na formularzu dostawy własnoręcznym podpisem odbierającego z podaniem imienia, nazwiska, daty odbioru i ewentualnie stosunku pokrewieństwa / podległości służbowej, etc. do kupującego.
   
 4. Zamówione Produkty Sklep dostarczy Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier realizujący przesyłkę może skontaktować się wcześniej telefonicznie z Klientem, aby ustalić dokładny czas dostawy.
   
 5. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Koszty dostawy Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są następujące:
  • Produkt z Dużego AGD - 50 zł/szt,
  • Produkt z Małego AGD:
   • paczka o ciężarze do 20 kg - 20 zł,
   • paczka o ciężarze 20 kg i cięższa - 55 zł. 
     
 6. Podczas odbioru Produktu dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń, a także do sprawdzenia jakości dostarczonego Produktu.
   
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wad, braków lub innych nieprawidłowości Produktu Klient zobowiązany jest spisać z pracownikiem firmy kurierskiej (ewentualnie z innym podmiotem przekazującym Klientowi zamówiony Produkt) protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń, wad, braków lub innych nieprawidłowości.

6. Anulowanie Zamówienia

 1. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem (, jeżeli kwota należności za Zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu internetowego w terminie do 5 dni kalendarzowych od chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem, jeżeli Klient przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy (liczonych od złożenia przez niego ostatniego Zamówienia) co najmniej 3 transakcje, co do których Sklep odstąpił od umowy sprzedaży z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu.
   
 3. Sklep jest upoważniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem w przypadku wpisania przez Klienta w formularzu Zamówienia niepełnych lub nieprawdziwych danych.

7. Gwarancja

 1. Zakupione i dostarczone Produkty oferowane przez Sklep internetowy posiadają gwarancję na warunkach określonych w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) wystawionej przez gwaranta, która będzie dostarczana Klientowi wraz z Produktem.
   
 2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej (gwarancyjnej) jest Certyfikat Gwarancyjny (Karta Gwarancyjna), którą Klient otrzymuje po odbiorze Produktu oraz którą Klient zobowiązany będzie przedłożyć gwarantowi wraz ze złożeniem roszczeń gwarancyjnych. Postępowanie gwarancyjne będzie zgodne z warunkami udzielonej gwarancji oraz z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Rękojmia

 1. Wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi względem Klientów innych niż Konsumenci. Tym samym, postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
   
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
   
 3. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego w Sklepie Konsument powinien poinformować o swoim roszczeniu z tytułu rękojmi Salon Firmowy Gorenje-Polska, ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki; tel. 022 738 32 04, e-mail: sklep@gorenje.pl.
   
 4. Zasady ponoszenia przez Sklep odpowiedzialności z tytułu rękojmi uregulowane są w Kodeksie cywilnym.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zamówionego w Sklepie internetowym w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie na piśmie, złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Informacji dla Konsumenta - Klienta Sklepu Internetowego: www.gorenje.pl/wyprzedaz, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
   
 2. Sprzedawca niniejszym dokonuje pouczenia Konsumentów o przysługującym im prawie odstąpienia  od umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy, które to pouczenie zawarte jest w punkcie 9. Informacji dla Konsumenta - Klienta Sklepu Internetowego: www.gorenje.pl/wyprzedaz,  stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
   
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego wynikające z przepisów Ustawy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w punkcie 11 Informacji dla Konsumenta - Klienta Sklepu Internetowego: www.gorenje.pl/wyprzedaz, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
   
 4. Zasady postępowania dotyczącego odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Konsumenta regulują przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

10. Dane osobowe

 1. Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie oraz, że - w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w Zamówieniu - dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych w celu realizacji Zamówienia uniemożliwia jego zrealizowanie przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem: Gorenje-Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
   
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsumentów

 1. Gorenje wspiera rozwiązywanie sporów z Konsumentami na drodze polubownej.
   
 2. W razie zaistnienia sporu dotyczącego przedmiotu lub realizacji Zamówienia lub funkcjonowania Sklepu, Konsument może wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie mediacji przez bezstronnego mediatora. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony (tj. Klient i Gorenje).
   
 3. Spór o prawa majątkowe wynikające z umowy sprzedaży Produktów może zostać rozwiązany przez sąd polubowny wybrany zgodnie przez obie strony (tj. Klienta i Gorenje), np. przez stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. Poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego jest dobrowolne, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony (tj. Klient i Gorenje).
   
 4. Klient ma prawo zwrócenia się do odpowiednich instytucji państwowych oraz pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom. W szczególności Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
   
 5. Informacje teleadresowe oraz szczegółowe informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej dostępne są pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów pod numerem tel.: 800 007 707 oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami: http://uokik.gov.pl/kontakt.php; http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13. Postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dotycząca zakupionego Produktu, w tym w szczególności korespondencja dotycząca ewentualnej reklamacji z tytułu rękojmi, była przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zamówienia. Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za skuteczne doręczenie wiadomości w momencie wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł zapoznać się z jej treścią. W związku z realizacją Zamówienia, dostawą Produktów, płatnościami, a także w razie wystąpienia jakichkolwiek innych problemów lub wątpliwości związanych z zakupem Produktów, przedstawiciele Sklepu mogą się kontaktować z Klientem także w formie telefonicznej lub na piśmie.
   
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Klient jest związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania zamówienia w Sklepie internetowym.
   
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
   
 4. Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu dostępnego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie internetowym.
   
 5. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410).
   
 6. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
   
 7. Gorenje zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827; dalej jako: „Ustawa”), mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
   
 8. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 Ustawy Gorenje udziela Konsumentom wymaganych prawem Informacji dla Konsumenta - Klienta Sklepu Internetowego: www.gorenje.pl/wyprzedaz, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
   
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.
   
 10. Wszelkie spory z Klientem, który nie jest Konsumentem, nieuregulowane w powyższym Regulaminie oraz wynikające z realizacji umowy sprzedaży Produktów będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gorenje.
Załączniki:
- Informacja dla Konsumenta - Klienta Sklepu Internetowego:
www.gorenje.pl/wyprzedaz